GDPR


Vanaf vandaag, 25 mei 2018, treedt de nieuwe Europese privacywetgeving (GDPR) in werking.

Deze wetgeving zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens nog beter beveiligd en beheerd worden.

 Daarom brengen we u op de hoogte dat indien u van ons informatie ontvangt, u wellicht in onze
database bent opgenomen en  dat wij uw gegevens enkel inzetten in het kader van onze informatieve
en commerciële acties.

 Hieronder vindt u eveneens ons privacy beleid, waarin wij toelichten hoe wij uw gegevens verwerken.

In elke commerciële mail die u ontvangt, heeft u onderaan de mogelijkheid om uit te schrijven.

Bij verdere vragen hieromtrent kan u ons steeds contacteren:

Contactpersoon: Ann Govaerts
Adres: ASP bvba - Baanakkerweg 3 bus 2 - 3060 Bertem
E-mailadres: ann@asp-online.be
Telefoonnummer: 0473 39 34 09

 

 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.asp-online.be , uitgebaat door ASP bvba (hierna ook “wij” of “ons”). Wij verzoeken u vriendelijk de inhoud van deze disclaimer in samenhang met de privacyverklaring aandachtig te lezen alvorens u op enigerlei wijze gebruik maakt van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze disclaimer. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze disclaimer of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.

1. De inhoud en informatie op deze website

De informatie beschikbaar op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet als een persoonlijk advies worden beschouwd. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn in de huidige staat en zonder enige garanties. Het gebruik van de website en van de op deze website beschikbare informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico.

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover wij geen enkele controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud of informatie, noch over de beschikbaarheid van deze andere websites. Derhalve kunnen wij niet aansprakelijk gehouden worden voor enig rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik van deze andere websites.

2. Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Er kunnen zich echter onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie niet beschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk recht te zetten. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren (zie contactgegevens hieronder).

Wij leveren inspanningen om de website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel als mogelijk te beperken. Wij kunnen echter de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Wij kunnen geen ononderbroken toegang garanderen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade, waaronder maar niet beperkt tot tijdsverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstverlies etc. Behoudens voor zover zulks naar Belgisch recht onmogelijk is, is onze contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid in verband met het gebruik van deze website beperkt tot het bedrag van de betreffende transactie met een maximum van het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, tenzij de wet een nog lagere beperking toelaat.

Niets in deze disclaimer sluit onze aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog.

Klachten naar aanleiding van het gebruik van de website worden slechts aanvaard indien zij schriftelijk worden overgemaakt binnen een termijn van vijf werkdagen nadat de betreffende gebreken zijn vastgesteld.

3. Intellectuele eigendom

De teksten, afbeeldingen, video- en geluidsbestanden die op deze website worden weergegeven, zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan ons of andere rechthebbenden en mogen slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van ons.

4. Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer steeds te wijzigen. Indien de disclaimer wordt gewijzigd, zal de wijziging worden aangekondigd op de website en/of via e-mail en zal de disclaimer in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. Deze disclaimer werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

5. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze disclaimer is onderworpen aan het Belgisch recht. Elke betwisting over de interpretatie of toepassing van deze overeenkomst valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft.

6. Contactgegevens

Als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zien wij toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van deze gegevens. Voor verdere inlichtingen of opmerkingen:

Contactpersoon: Ann Govaerts
Adres: ASP bvba - Baanakkerweg 3 bus 2 - 3060 Bertem
E-mailadres: ann@asp-online.be
Telefoonnummer: 0473 39 34 09