Algemene voorwaarden


  Artikel 1:Alle verkopen en prestaties zijn uitsluitend onderworpen aan de huidige algemene voorwaarden, tenzij hiervan wordt

  afgeweken bij schriftelijk akkoord dat expliciet op de bestelbon dient te worden vermeld.

  Artikel 2:De verkoop, dan wel de levering der diensten, zal slechts effectief zijn na bevestiging door de verantwoordelijke van

  ASP en na betaling van het voorziene voorschot.

  Aanvaarding wordt enkel bevestigd door ondertekening van de bestelbon door de expliciet gemachtigde van ASP.

  De agenten, de tussenpersoon, de vertegenwoordigers en personeelsleden van ASP kunnen op generlei wijze ASP verbinden

  tenzij mits zij houder zijn van een regelmatige en expliciete volmacht.

  Artikel 3:Indien ASP als agent voor rekening van een fabrikant optreedt dan wordt deze laatste als verkoper beschouwd.

  Artikel 4:Indien de besteller zijn bestelling annuleert, zelfs alvorens deze aanvaard is door ASP, zal hij t.o.v. ASP uit hoofde

  van een forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd zijn gelijk aan 30 % van de huidige prijs, eventueel vermeerderd

  met een bedrag gelijk aan de aantoonbare schade.

  Artikel 5:De bestelling, overeenkomstig de bestelbon, is niet overdraagbaar.

  Deze kan slechts overgedragen worden mits schriftelijke toestemming.

  Artikel 6:De levering of prestatietermijnen worden zo nauwkeurig mogelijk aangehouden doch kunnen niet worden gegarandeerd.

  Het niet naleven ervan uit hoofde van ASP om reden onafhankelijk van haar wil zoals o.m. stakingen, rebelie, oorlog, scheepsen

  fabrieksvertraging, e.a. kunnen geen aanleiding geven voor de besteller tot annulatie, nietigverklaring, schadevergoeding

  of intresten.

  ASP behoudt zich het recht voor om in geval van ernstige moeilijkheden de bestelling niet uit te voeren en de gestorte sommen

  intrestloos terug te betalen.

  Artikel 7:De prijzen en aanbiedingen, zowel mondeling opgegeven als voorkomend in de prijslijsten en catalogi zijn zuiver

  informatief en indicatief.

  De aanduidingen in catalogi, foto’s of illustraties enz. o.m. wat betreft vermogen, gewicht, afmetingen, worden ten titel van

  inlichting verstrekt en kunnen nooit aanleiding geven tot enig verhaal.

  Studies en documenten welke aan de besteller werden bezorgd blijven volledige eigendom van ASP en mogen zonder schriftelijke

  toestemming van ASP niet worden medegedeeld aan derden noch gecopieerd.

  Artikel 8:De facturatie geschiedt volgens de van kracht zijnde officiële prijzen op de dag van uitvoering.

  Alle prijzen m.b.t. de verkoop van goederen zijn netto “af fabriek” of “af magazijn” tenzij anders schriftelijk bepaald.

  Transport, behandeling en douaneformaliteiten gebeuren steeds op kosten en risico van de besteller/koper.

  Artikel 9:Het transport en de verzendingen blijft steeds en ten allen tijde op risico van de besteller, zelfs indien de verzendingen

  of het transport en/of verplaatsing ten laste valt van ASP.

  De besteller/koper dient de bestellingen bij aankomst onmiddellijk na te kijken ten einde eventueel verhaal uit te oefenen tegen

  de vervoerder.

  In geval van gebreken dient elke klacht gemotiveerd binnen de acht dagen na de levering aan ASP schriftelijk te worden overgemaakt.

  Artikel 10:De waarborg m.b.t. de verkochte producten beperkt zich tot de waarborg verstrekt door de fabrikant.

  Bij gebreke hieraan maximaal zes maanden.

  De garantie beperkt zich tot de levering van de door ASP defect bevonden onderdelen doch niet op het uurloon voor vervanging,

  voor tweedehands materiaal en herstelling.

  Voor tweedehands materiaal en herstelling wordt de waarborg zoals hierboven beschreven beperkt tot drie maand.

  In dat geval is de waarborg ook slechts beperkt tot het vervangen van de onderdelen dat ASP de keuze heeft om te herstellen

  dan wel te vernieuwen.

  Het kosteloos herstellen of gratis vervangen van de stukken ter plaatse dan wel in de werkplaats van ASP behelst enkel de

  stukken welke door ASP defect zijn bevonden.

  Er zal hoe dan ook en onder geen enkele omstandigheid enige andere schadevergoeding worden uitbetaald.

  Artikel 11:Betalingen.

  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding zijn de facturen contant betaalbaar op de zetel van ASP.

  In geval van niet betaling op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestellingen intresten aan 12 % aangerekend.

  Tevens zal van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een schadevergoeding van 10 % verschuldigd zijn met een minimum

  van 50 €.

  Artikel 12:Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat zo lang de volledige prijs van de goederen niet is betaald, eventueel te

  vermeerderen met intresten en kosten, de kwestieuze goederen uitdrukkelijk eigendom blijven van ASP.

  Artikel 13:Ongeacht de eventuele aard en de omvang van een gebrek aan het geleverde product zal de aansprakelijkheid van

  ASP, zowel wat betreft de directe als de eventueel indirecte schade, beperkt zijn tot het facturatiebedrag van het kwestieuze

  product.

  In geval van betwisting van welke aard ook zal de Belgische wetgeving van toepassing zijn en de rechtbanken van Antwerpen

  bevoegd, gebeurlijk het vijfde kanton.

  Artikel 14:Indien één van de vorige clausules om welke reden dan ook nietig zijn blijven alle andere integraal van kracht.

  Logo